Tento web používá cookies
K poskytování služeb, reklam a analýze návštěvnosti využívá tento web cookies.
×
 x 

0

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Verze GM-2/15
GOZ METAL s.r.o.
Brno, Plotní 332/73, PSČ: 602 00
IČ: 25550110, DIČ: CZ25550110
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 32367

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.    Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou vydány společností GOZ METAL s.r.o. (dále jen „PODMÍNKY“) jako výrobcem a prodávajícím zboží, které je v souladu se smlouvou dodáváno kupujícím a odběratelům a v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) v podrobnostech upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran.

2.    Za smlouvu se ve smyslu ustanovení odst. 1 tohoto článku PODMÍNEK rozumí zejména smlouvy o prezentaci výrobků              uzavírané společností GOZ METAL s.r.o. jako dodavatelem, když obsahem těchto smluv je a může být dohoda o:

a)    bezplatném poskytnutí vzorků souboru koupelnových doplňků a dalších výrobků dodávaných od GOZ METAL s.r.o., a to za účelem prezentace těchto výrobků s dohodou o možném odkupu těchto výrobků,
b)    bezplatném poskytnutí výstavního laminátového tabla pod koupelnové doplňky a vzorků souboru koupelnových doplňků a dalších výrobků dodávaných od GOZ METAL s.r.o., a to za účelem prezentace těchto výrobků v rámci výstavního laminátového tabla s dohodou o možném odkupu tohoto tabla a těchto výrobků,
c)    poskytnutí vzorků souboru koupelnových doplňků a dalších výrobků dodávaných od GOZ METAL s.r.o., a to za účelem prezentace těchto výrobků se závazkem odběratele k odkupu těchto výrobků,
d)    poskytnutí výstavního laminátového tabla pod koupelnové doplňky a vzorků souboru koupelnových doplňků a dalších výrobků dodávaných od GOZ METAL s.r.o., a to za účelem prezentace těchto výrobků v rámci výstavního laminátového tabla se závazkem odběratele k odkupu tohoto tabla a těchto výrobků,

3.    Za smlouvu se ve smyslu ustanovení odst. 1 tohoto článku PODMÍNEK dále rozumí smlouvy o obchodní spolupráci uzavírané společností GOZ METAL s.r.o. jako výrobcem, když obsahem těchto smluv je a může být dohoda o nákupu koupelnových doplňků distributorem u společnosti GOZ METAL s.r.o. jako výrobce za účelem jejich dalšího prodeje.

4.    Za smlouvu se ve smyslu ustanovení odst. 1 tohoto článku PODMÍNEK rozumí také kupní smlouvy uzavírané společností GOZ METAL s.r.o. jako prodávajícím/dodavatelem, když obsahem těchto smluv je a může být dohoda o prodeji zboží a výrobků společností GOZ METAL s.r.o. Je-li kupující spotřebitel, tj. fyzická osoba, která uzavírá smlouvu o koupi zboží s prodávajícím mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého povolání, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

5.    PODMÍNKY konkretizují výslovně neupravené oblasti smluvní spolupráce dle smlouvy a tvoří nedílnou součást všech smluv, jak jsou vymezeny dle odst. 2., 3. a 4. tohoto článku PODMÍNEK.

6.    Odkáží-li strany v nabídce i v přijetí nabídky na obchodní podmínky, které si odporují, je smlouva přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu.

II.
 SMLUVNÍ PRÁVA A POVINNOSTI

1.    Smluvní partner společnosti GOZ METAL s.r.o. si je vědom, že mu koupí výrobků, jež jsou v obchodní nabídce GOZ METAL s.r.o., nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů GOZ METAL s.r.o. nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

2.    Odeslaná platná objednávka adresovaná společnosti GOZ METAL s.r.o. představuje, až na výjimky uvedené v tomto odstavci, neodvolatelný návrh kupujícího/odběratele na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce. Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy společností GOZ METAL s.r.o. jako prodávajícím/dodavatelem (akceptační lhůta) činí v pracovních dnech max. 48 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím/odběratelem odeslána do společnosti GOZ METAL s.r.o. Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:

a)    po vzájemné dohodě, a to v jakémkoli okamžiku, přičemž GOZ METAL s.r.o. je oprávněn storno objednávky nepřijmout, pokud se nejedná o důvod uvedený v odst. 2.b)
b)    ze strany kupujícího, jen do doby potvrzení objednávky společností GOZ METAL s.r.o.
c)    GOZ METAL s.r.o. si vyhrazuje právo jednostranně zrušit objednávku nebo její část v tomto případě:

•    zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, GOZ METAL s.r.o. bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, nejdéle však do 14 dní poté co se GOZ METAL s.r.o. o této skutečnosti dozvěděl.

3.    Společnost GOZ METAL s.r.o. je registrovaným klientem společnosti EKO-KOM, a.s., která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů. Identifikační číslo společnosti GOZ METAL s.r.o. přidělené v rámci systému EKO-KOM je EK-F00020050. U zboží dodávaného společností GOZ METAL s.r.o. v obalech je tak zajištěn zpětný odběr a využití odpadů z takových obalů.

4.    Pro případ prodlení smluvního partnera společnosti GOZ METAL s.r.o. s plněním platební povinnosti vůči společnosti GOZ METAL s.r.o. je dohodou stran sjednáno právo společnosti GOZ METAL s.r.o. na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% denně z dlužné částky. Smluvní partner společnosti GOZ METAL s.r.o. odběratel/distributor/kupující) je tedy povinen takovou smluvní pokutu společnosti GOZ METAL s.r.o. zaplatit, bude-li k tomu společností GOZ METAL s.r.o. vyzván. Tento odstavec se nepoužije, je-li smluvní partner spotřebitel.

III.
CENY, TERMÍNY PLNĚNÍ

1.    Ceny výrobků a služeb jsou stanoveny dle ceníku GOZ METAL s.r.o. platného v době objednání zboží nebo uzavření smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. Jestliže se po uzavření smluvního vztahu podstatně změní náklady vztahující se k plnění předmětu smlouvy, smluvní partneři se dohodnou písemně na úpravě ceny. V ceníkové ceně zboží není započítáno balné, doprava a montáž, které budou fakturovány zvlášť dle dohody mezi smluvními stranami.

2.    GOZ METAL s.r.o. se zavazuje, že odběrateli dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou odběratelem, je-li taková adresa na území ČR, pokud nebylo v daném konkrétním obchodním případě dohodnuto jinak.

3.    Dnem dodání je den odeslání či předání k přepravě nebo převzetí zboží odběratelem na prodejně dodavatele nebo den, kdy bylo zboží předáno odběrateli v místě dodání určeném ve smlouvě nebo objednávce. Je-li odběratel spotřebitelem, dnem dodání je vždy den, kdy bylo zboží spotřebiteli předáno. Dodávky po částech jsou možné po dohodě s odběratelem.
Pokud odběratel, který není spotřebitelem, nepřevezme výrobek ve sjednaném termínu a sjednaném místě, bylo smluvními stranami dohodnuto, že dodavatel může po odběrateli požadovat skladné a úhradu nákladů až ve výši 100 % z dohodnuté ceny, dle způsobilosti zboží k opětovnému prodeji.

4.    Dokladem prokazujícím dodání je dodací list nebo jiný doklad.

5.    V případě, že nebude možno zboží nebo provedenou službu řádně a včas předat z důvodů
způsobených zákazníkem (tj. nedostavení se v dohodnutém termínu k převzetí nebo odmítnutí s převzetí zboží nebo služby bez písemného uvedení důvodu), bylo smluvními stranami dohodnuto, že se za dodání zboží nebo služby považuje okamžik, kdy k tomuto předání dojít mělo. Tím není dotčeno ustanovení čl. III. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Tento odstavec se nepoužije, je-li zákazník spotřebitelem.

6.    Riziko nahodilé zkázy přechází na odběratele okamžikem jeho předání dopravci či odběrateli, v případě spotřebitele okamžikem jeho předání spotřebiteli.

7.    Až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut je zboží majetkem dodavatele. Po úhradě celé částky přechází vlastnické právo na kupujícího. V případě nezaplacení faktury v termínu splatnosti, může být přistoupeno k odebrání zboží. Odběratel se zavazuje umožnit odebrání zboží pracovníkům dodavatele.

8.    Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady spojené s odebráním zboží a odstoupením od smlouvy není dotčena.

IV.
ZÁRUKA, REKLAMACE VAD

1.    GOZ METAL s.r.o. odpovídá kupujícímu za zjevné a skryté vady zboží, které má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Práva z odpovědnosti za zjevné a skryté vady zboží, které má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, je kupující povinen uplatnit u GOZ METAL s.r.o. bez zbytečného odkladu poté, kdy takové vady kupující mohl a měl zjistit, jinak kupující pozbývá svá práva z titulu takto vadného plnění.

2.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

3.    GOZ METAL s.r.o. odpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, které se vyskytnou v záruční době – tzv. záruka za jakost. Je-li předmětem koupě výrobek zhotovený společností GOZ METAL s.r.o. jako výrobcem, záruční doba činí 10 let na funkčnost výrobku zhotoveného společností GOZ METAL s.r.o. a 3 roky na jeho povrch ode dne dodání zboží kupujícímu. Není-li předmět koupě výrobkem zhotoveným společností GOZ METAL s.r.o. jako výrobcem, záruka za jakost zboží činí 2 roky ode dne dodání zboží kupujícímu.

4.    Práva z odpovědnosti za záruční vady je povinen uplatnit kupující u GOZ METAL s.r.o. v záruční době, jinak zaniknou, a to výhradně písemným oznámením doručeným do sídla GOZ METAL s.r.o., a to bez zbytečného odkladu po zjištění záruční vady zboží.

5.    GOZ METAL s.r.o. neodpovídá kupujícímu za vady předmětu koupě, jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody na zboží vnějšími událostmi a nezpůsobil je GOZ METAL s.r.o. Záruka se zejména nevztahuje na závady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze nebo všeobecnými zásadami; za závady vzniklé nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku; na závady vzniklé nesprávnou přepravou a nesprávným skladováním; neodborným nebo nepřiměřeným zacházením; provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek, resp. za neobvyklých podmínek; fyzickým poškozením; na závady vzniklé neodvratnou událostí (oheň,voda apod.); povětrnostními vlivy; poškozením bleskem nebo elektrostatickým výbojem; nadměrným mechanickým opotřebením apod.

6.    Kupující je povinen vždy zkontrolovat obsah dodávky při převzetí zásilky od dopravce, je-li dodání zboží uskutečňováno dopravcem. Pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému množství a popisu na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u dopravce. Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodávky hned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o zjištěných závadách neprodleně informovat GOZ METAL s.r.o., jinak kupujícímu nevznikne právo z odpovědnosti za zjevné vady.

7.    Pokud byla vada zboží způsobena zjevně nevhodnou manipulací při přepravě, je povinností kupujícího sepsat zápis o škodě za přítomnosti zástupce přepravce (zpravidla řidiče) a tento doručit nejpozději do 3 pracovních dní společnosti GOZ METAL s.r.o.

V.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ A POUČENÍ SPOTŘEBITELE

1.    V souladu s § 1829 odst. 1 NOZ má kupující spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů, pouze však v případě, že kupní smlouvu uzavřel distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodejce, tj. zejména prostřednictvím internetového obchodu prodejce. Lhůta podle předchozí věty běží, jde-li o

•    kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
•    smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
•    smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

2.    Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího dostatečně určitým způsobem formou jednostranného právního jednání (např. doporučeným dopisem, emailem). Prodávající doporučuje pro odstoupení od smlouvy využít vzorový formulář, který je uveřejněn na internetových stránkách prodávajícího www.gozmetal.cz.

3.    Pokud kupující spotřebitel odstoupí od smlouvy, platba včetně nákladů na dopravu mu bude bezodkladně vrácena, avšak až poté, co prodávající obdrží vrácené zboží nebo mu kupující spotřebitel prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.

4.    Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud k takovému snížení hodnoty zboží dojde, je prodávající oprávněn na částku určenou k vrácení kupujícímu jednostranně započíst částku odpovídající danému snížení hodnoty zboží.

5.    Nárok prodávajícího na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.    Spotřebitel je povinen zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smlouvy, zaslat zpět nebo je předat na adrese sídla prodávajícího GOZ METAL s.r.o. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Veškeré náklady spojené s vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel.

7.    Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v ust. § 1837 NOZ, zejména v případě, bylo-li zboží upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.  

VI.
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.    Odesláním objednávky kupující prohlašuje, že byl podle § 11 zákona o ochraně osobních údajů v platném znění informován o těchto skutečnostech a podle § 5 citovaného zákona souhlasí s těmito skutečnostmi:

a)    Prodávající bude v postavení správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje kupujícího uvedené v objednávce, tj. jméno, příjmení, adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího (dále i jen „osobní údaje kupujícího“) v elektronické podobě.
b)    Osobní údaje kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího.
c)    Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány výlučně pro plnění smluvních povinností prodávajícího.
d)    Osobní údaje kupujícího nebudou poskytovány třetím osobám s výjimkou společnosti, která bude provádět dopravu zboží kupujícímu.
e)    Kupující jako subjekt údajů má právo přístupu k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich opravu.

2.    Kupující poskytuje své údaje dobrovolně v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a plněním plynoucím z této kupní smlouvy.

3.    Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat.

VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.    Aktuální verze PODMÍNEK je umístěna vždy v sídle společnosti GOZ METAL s.r.o. a dále také na www.gozmetal.cz.

2.    Smluvní strany se dohodly, že jejich spory budou primárně řešeny vzájemnou dohodou, pokud se tímto způsobem nepodaří spory odstranit, tak věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

3.    V zájmu zlepšení kvality služeb poskytovaných smluvním partnerům GOZ METAL s.r.o.,
v návaznosti na vývoj právního prostředí a také s ohledem na obchodní politiku GOZ METAL s.r.o. je GOZ METAL s.r.o. oprávněn provést změny nebo úpravy těchto PODMÍNEK. GOZ METAL s.r.o. na tuto změnu upozorní své smluvní partnery vždy v časovém předstihu, a to prostřednictvím www.gozmetal.cz. a také vyvěšením v sídle GOZ METAL s.r.o. GOZ METAL s.r.o. je povinen vždy oznámit datum nabytí účinnosti změněných nebo upravených PODMÍNEK.

4.    Pokud smluvní partner společnosti GOZ METAL s.r.o. nejpozději do 10 dnů přede dnem
účinnosti změny nebo úpravy PODMÍNEK písemně nesdělí společnosti GOZ METAL s.r.o. svůj nesouhlas se zněním změněných nebo upravených PODMÍNEK, považuje se taková změna za smluvním partnerem společnosti GOZ METAL s.r.o. odsouhlasenou a je vůči němu účinná dnem účinnosti změny PODMÍNEK.

5.    V případě, že kterékoli ustanovení těchto PODMÍNEK nebo smluvního ujednání bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení PODMÍNEK nebo smluvního ujednání.

6.    Odběratel se zavazuje neprodleně oznámit dodavateli jakékoliv změny, týkající se jeho oprávnění k podnikatelské činnosti, daňových povinností (zejména změnu DIČ a správce daně), jeho platného účtu a bankovního spojení a vzniku platební neschopnosti. V případě vzniku platební neschopnosti odběratele se veškeré pohledávky dodavatele vůči odběrateli stávají splatnými v den, kdy se dodavatel o této platební neschopnosti dozvěděl. Dodavatel je oprávněn v tomto případě žádat okamžité vrácení dosud nezaplaceného zboží.

7.    Pro případ prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy je prodávající oprávněn odstoupit od kterékoliv uzavřené kupní smlouvy s kupujícím, případně zadržet dodávku dalšího zboží, a to i v případě již dříve potvrzených objednávek. Prodávající v tomto případě není v prodlení s dodáním zadrženého zboží. O dobu prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její zálohy se termín dodání za dodání zadrženého zboží prodlužuje.

8.   Písemná forma právního úkonu je zachována, je-li právní úkon učiněn telegraficky, dálnopisem nebo elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila.

9.    Pokud odběratel odepře či zmaří doručení listiny od dodavatele, považuje se tato za doručenou dnem tohoto odepření či zmaření.

10. Práva a povinnosti smluvních stran neupravená ve smlouvě, či těchto obchodních podmínkách se řídí obecně závaznými právními předpisy.

VIII.
PLATNOST A ÚČINNOST

Tyto PODMÍNKY nabyly platnosti a účinnosti dne 10. února 2015

Kontakte

Adresse:
Plotní 332/73, 602 00 Brno
info@gozmetal.cz

Telefonkontakt  
+420 545 233 447
+420 736 484 733

Informationen für Käufer

ÜBER E-SHOP

In unserem E-Shop können Sie aus dem breiten Sortiment der Badaccessoires aus dem rostfreien Stahl mit unterschiedlicher Oberflächenbehandlung auswählen. Nicht in der letzten Reihe können Sie auch die Hilfsmittel aus unserem Programm REHA für Körperbehinderten  bestellen.

Kontaktieren Sie uns!